پیغام کوتاه

فقط کاربران عضو سايت ميتوانند پيغام کوتاه ارسال نمايند لطفا وارد سيستم شويد يا عضو شويد.
آمار کاربران


آفريقاي جنوبي
علاقه و توجه به موضوع سواد اطلاعاتي در آفريقاي جنوبي به واسطه دو عامل ، يعني تغيير شكل نظام مند آموزش در تمامي سطوح و كاربرد فرآينده فناوري تبادل اطلاعات پديد آمده است . چارچوب سياستگذاري در خصوص سواد اطلاعاتي در موسسه هاي آموزش عالي از 3 حوزه سياست گذاري ناشي مي شود كه عبارتند از :
سياست هاي آموزشي ; سياست هاي مربوط به فناوري اطلاعات و اطلاعات ; سياست هاي مربوط به كتابخانه ها و خدمات اطلاع رساني.
واكنش دولت ها به مباحث سواد اطلاعاتي بسته به علائق اساسي هر بخش ، متغيير بوده است. مثلا بخش هايي نظير ارتباطات ، تجارت و صنعت بر مشاركت اقتصادي ، شهروندي و جهت گيري هاي كلي برنامه هاي دولت براي تحقق جامعه اطلاعاتي تاكيد مي كنند . آگاهي دولت از اقتصاد مبتني بر دانش علاقه آن به ارتقاي سطح آگاهي شهروندان از مزاياي تحقق جامعه اطلاعاتي ، امروزه امري كاملا اثبات شده است. دولت بر پيوند ميان فناوري اطلاعات با توسعه اقتصادي و آموزشي تاكيد فراواني دارد و خود در تعدادي از پروژه هاي ملي و بين المللي براي ترويج فناوري اطلاعات و به كارگيري آن شركت دارد. تعهد به ابعاد گوناگون سواد اطلاعاتي در بسياري از اسناد و بيانه هاي مرتبط با اين امر، آشكاراست . مثلا دولت آفريقاي جنوبي در منشور فناوري اطلاعات اوكيناوا كه درنشست جي 8 در كيوشو در سال 2000 ميلادي تصويب شد مشاركت كرد. اين منشور نمايانگر همكاري ميان غني ترين كشورهاي جهان و تعدادي از كشورهاي درحال توسعه به منظور پر كردن شكاف ديجيتالي بود.
چين
از اوايل دهه 1980 دولت چين حمايت ها و تشويق هاي فراواني ا زتدريس مهارتهاي اطلاعاتي و كتابخانه اي در موسسه هاي دانشگاهي اين كشور به عمل آورده و در اين رابطه چندين كنفرانس ملي برگزار كرده است. گرچه در بسياري (39درصد) از دانشگاه هاي چين آموزش كاربران اطلاعات انجام مي شود ، اما درصد كمي از دانشجويان مقاطع آموزش عالي قادر به شركت در اين آموزش ها هستند ، زيرا آموزش كاربران در قالب دوره هايي جداگانه اجرا مي شود و با برنامه درسي تلفيق نشده است.
در اين اواخر كشور چين ، اولين كارگاه ملي سواد اطلاعاتي براي آموزش عالي را در ژانويه 2002در دانشگاه هيلانگ جيانگ واقع در شهر هاربين برگزار كرد. بيش از 170 كتابدار از نواحي مختلف چين در اين كنفرانس حضور يافتند و همگي اظهار علاقه كردند كه استاندارد هاي قابليت سواد اطلاعاتي انجمن كتابخانه هاي دانشكده اي و پژوهشي را به منظور كمك به دانشجويان براي كسب مهارت هاي اطلاعاتي به كار بگيرند.
استانداردهاي انجمن كتابخانه هاي دانشكده اي و پژوهشي به زبان چيني ترجمه و در مجامع كتابخانه اي مراكز دانشگاهي سراسر چين توزيع شدند.
سنگاپور


درسنگاپور دولت در حال تبليغ براي ساخت جامعه اي مبتني بر دانش است تا با الزامي كردن آمادگي همه افراد براي كار درمحيطي اطلاعاتي ، از همه مهارت هاي حل مسئله برخوردار و به سواد اطلاعاتي مجهز شوند تا بتوانند در توسعه اقتصادي كشور سهيم باشند. در سنگاپور ، مهارت هاي اطلاعاتي در مقطع آموزش ابتدايي و متوسطه بر اساس مصوبات وزارت آموزش به دانش آموزان تعليم داده مي شوند . اين امر ابتدا به عنوان اقدامي آزمايشي در سال 1987 آغاز شد و به انتشار مهارت هاي اطلاعاتي منجر شد.
در سال 1996 نيز با همكاري معلمان و كتابداران ، پروژه هاي مشاركتي گروه هاي پشتيباني كتابخانه در مدارس ابتدايي به چاپ رسيد و در سال 1997 ، اثر ديگري با عنوان سواد اطلاعاتي و رهنمودهاي سواد اطلاعاتي : مطالب تكميلي منتشر شد.
بخش مطالعات اطلاع رساني در دانشگاه فني نانيانگ ، پژوهشي در خصوص مهارت هاي اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات عالي و تكميلي ، به ويژه در رشته مهندسي اجرا كرد و مشكلاتي را كه اين دانشجويان در استفاده موثر از اطلاعات با آنها مواجه هستند . دريافت نتايج اين پژوهش براي ادغام آموزش سواد اطلاعاتي در برنامه هاي تحصيلي مقطع كارشناسي مورد بهره برداري قرار گرفت . يافته هاي پژوهش هايي كه در موضوع سواد اطلاعاتي در سنگاپور اجرا شده مي تواند براي موسسه هاي ديگر نقاط جهان ، بسيار مفيد واقع مي شود.
استراليا
كتابداران دانشگاهي در استراليا ، فعالانه ارتباط ميان سواد اطلاعاتي و يادگيري مادام العمر را دنبال كرده اند . آنان چهار كنفرانس ملي موفق در موضوع سواد اطلاعاتي برگزار كرده اند كه همگي توسط كتابخانه دانشگاه استرالياي جنوبي و گروه تخصصي موضوعي سواد اطلاعاتي وابسته به انجمن كتابداري و اطلاع رساني استراليا سازماندهي شده اند و خلاصه مقالات آنها را نيز منتشر كرده اند . آنان از طريق كنفرانس هاي ياد شده و بسياري مباحثات ، انتشارات و تعاملات ، شروع به تدوين استراتژي هايي براي كمك به پيشرفت سواد اطلاعاتي به عنوان يك موضوع آموزشي مهم ـ نه تنها در سطح آموزش عالي ، بلكه در كل جامعه ـ كردند ، كه در زير به نمونه هايي از آنها اشاره مي شود . تاكيد استراليا بر يادگيري مادام العمر ، منجر به مشاركت هاي جديدي ميان هيئت علمي كتابداران براي تغيير شكل آموزش و يادگيري مي شود.
در دانشگاه بالارت سواد اطلاعاتي اقدام رو به گسترشي است كه بر مبناي تخصص هاي چهار گانه باير، يعني تدريس كاربرد، تلفيق و كشف ، تدريس مي شوند.
نيوزيلند
نيوزيلند از سال 1993، داراي يك چهار چوب آموزش رسمي ملي براي مهارت هاي اطلاعاتي در حوزه آموزش هاي اجباري بوده اما مدرسان احساس مي كردند كه توسعه كاركنان براي آمادگي آنان به منظور تدريس مهارت هاي اطلاعاتي ضروري است . در سال 1998،مطالعه اي به منظور تعيين نيازهاي خاص مدرسان از نظر آماده سازي دانشجويان براي استفاده موثر از اطلاعات و ايفاي نقش به مثابه تسهيل كنندگان يادگيري مبتني بر منابع اطلاعاتي انجام گرفت . نتايج نشان داد كه گرچه آموزش مهارت هاي اطلاعاتي در مدارس يك ضرورت است ، اما به درستي در محتواي درسي گنجانده نشده است و نيز هر چند مربيان براي مهارت هاي اطلاعاتي ارزش قائلند ، اما آگاهي آنان در مورد آموزش چندين مهارت هايي اندك است و در مدارس از سواد اطلاعاتي به طور اساسي حمايت نمي شود. مطالعات نشان داده كه گر چه با سياست هاي موجود ،آموزش سواد اطلاعاتي به طور اساسي حمايت نمي شود . مطالعات نشان داده شده كه گرچه با سياست هاي موجود ، آموزش سواد اطلاعاتي در مدارس الزامي است ، اما اجراي آن در عمل ، در نبود برنامه هاي مناسب براي توسعه حرفه اي معلمان و اساتيد بدون همكاري با افراد ديگر نظير كتابداران مدارس ابتدايي ، بسيار دشوار خواهد بود.
اتحاديه اروپايي
از سال 1994 تا 1997، اتحاديه اروپا بودجه لازم براي برگزاري دوره هاي آموزش براي كاربران نهايي دسترسي به اطلاعات از طريق فناوري ارتباطات را تامين كرد و دانشگاه هاي ايرلند ، سوئد، فرانسه، اسپانيا و انگلستان با رهبري دانشگاه چالمرز در اين دوره ها شركت كردند.
همكاري هاي ميان كشورهاي اروپايي منجر به برگزاري دو برنامه آموزشي اينتو اينفو مبتني بر وب براي تدريس سواد اطلاعاتي در هفت حوزه موضوعي (معماري ، شيمي ، انرژي ، مهندسي برق و الكترونيك ، علوم زيست محيطي ، پزشكي و فيزيك ) شد. اين برنامه ها براي آموزش حرفه اي طراحي شده اند و در برگيرنده ابزرهاي راهنما و مواد متن كامل بودند . براي آينده مدل هاي بيشتري براي موضوع هاي ديگر در دست طراحي است.
طي سال هاي 1998 تا 1999 پروژه دوره هاي اطلاعاتي آموزش از راه دور با دسترسي از طريق شبكه با حمايت مالي اتحاديه اروپا به اجرا در آمد و در طي آن دوره هاي آموزشي با صرفه و موثري براي آموزش از راه دور با شركت 9 كشور اروپايي برگزار شد.
كانادا
سياست هاي اطلاعاتي دولت كانادا از جمله ديگر اقدامات اطلاعاتي بوده كه باعث شده اين كشور داراي مردمي مجهز به سواد اطلاعاتي باشد. در 3 دهه گذشته ، كتابداران دانشگاهي كانادا به آموزش مهارت هاي كتابخانه اي و اطلاعاتي به دانشجويان اهتمام داشته اند. بيش از 25سال است كه در يك كنفرانس ملي سالانه ، ملاحظات مربوط به مهارت هاي اطلاعاتي اين كشور بيان مي گردند . كتابداران آموزشگر در كتابخانه هاي دانشگاهي ، به حل چالش هاي موجود در ادغام آموزش سواد اطلاعاتي در دوره هاي درسي دانشجويان ادامه مي دهند. گرچه در اين رابطه ، در پنج سال گذشته پيشرفت هايي حاصل شده ، اما در مقايسه با اقداماتي كه در ايالت متحده ، استراليا ، نيوزلند و اروپاي شمالي صورت گرفته ، به فعاليت هاي بسيار بيشتري نياز است.
يك تحقيق ملي كه در رابطه با آموزش سواد اطلاعاتي در كتابخانه هاي دانشگاهي كانادا صورت پذيرفته نشان مي دهد كه روندهاي مربوط به اهداف عملي ، روش ها و محتواي آموزشي در پنج سال گذشته تغيير چشمگيري نداشته است . اين تحقيق نشان داد كه تعداد اندكي از كتابداران ،اهداف علمي خود را به طور رسمي ثبت كرده اند و بسياري از آنان نتايج آموزش هاي خود را به صورت رسمي ارزيابي نكرده اند . برخي از يافته هاي اين بررسي با يافته هاي مطالعه اي كه قبلا در نيوزلند صورت گرفته بود ، شباهت دارند . به نظر مي رسد كه دانشگاهيان كانادا در مقايسه با ايالت متحده ، تاكيد كمتري بر آموزش مهارت هاي اطلاعاتي دارند . از اين رو ، لازم است كتابداران با مدرسان در محيط هاي آموزش مقدماتي ، متوسط و عالي رابطه كاري نزديك تري داشته باشند تا اطمينان حاصل شود كه همه دانشجويان و دانش آموزان از سواد اطلاعاتي برخوردار شده اند.

 

ایران

؟؟؟؟؟؟؟

!!!!!!!!!

 

در تاریخ : جمعه، 8 شهريور ماه، 1387
نویسنده:
(3414 مشاهده)
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
ورود به سایت
نام کاربری

رمز عبور

چنانچه تاکنون عضو این سایت نشده اید می توانید با تکمیل فرم مخصوص عضویت به جمع کاربران این سایت بپیوندید و از امكانات مخصوص كاربران استفاده نمائيد .
مقالات علمي
· اینترانت چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه ها دارد؟
· مديريت زمان
· آينده پژوهی در مديريت منابع انساني
· اصول مديريت كيفيت
· انسان پژوهشگر
· پژوهش، پژوهشگر، پژوهش محوري در قالب بايد و نبايدها
· تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مديريت منابع انساني
· تجارب كودكان در اينترنت
· تحقيق, توسعه و فناوری اطلاعات با بکارگيری دانش خلاقيت ‏TRIZ
· تعیین هدف ، مهمترین رکن برنامه ریزی
· تغيير چيست
· تقويت حافظه
· توانمند سازی منابع انسانی، چالشها و راهکارها
· جهاني سازي مديريت منابع انساني
· خلاقيت: نفرين يا موهبت
· خلاقيت روي ديگر كسب و كار موفقيت
· ده فرمان موثر در ارزشیابی برنامه های آموزشی
· سازمان و مديريت
· ضريب نفوذ اينترنت در ايران
· عوامل موثر بر انگیزش کارکنان در سازمان‌ها
· مديريت ارتباطات در سازمان
· مديريت زمان 2
· مطالعه مفید چگونه حاصل می‌‌شود؟
· مقدمه اي بر فناوري اطلاعات
· مقدمه اي بر روايي و پايايي
· مهندسي ذهن و خلاقيت
· نخبگان چگونه مي انديشند؟
· نظام شايسته سالار
· نوآوري 2
· همه چيز در باره نانو تكنولوژي
· آموزش در قرن 21
· چالش هاي مديريت در عصر اطلاعات
· آموزش الكترونيكي
· فناوري اطلاعات و آموزش و پرورش
· نقش سيستم‌هاي اطلاعات مديريت (MIS) بر عناصر فرهنگ سازماني دانشگاه
· دولت الكترونيك در سيستم مديريت علمي مدارس
· تحول مبتنی بر ICT در آموزش و پرورش
· نقش IT در ابعاد مختلف آموزش و پرورش
· نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکيد برنقش کتابخانه هاي مجازي
· سواد اطلاعاتي ، جامعه اطلاعاتی و اولویتها
· كارآفريني و ايجاد اشتغال
· مفاهيم و كليات كارآفريني
· ارجاع نويسي به سبك APA
· Citing Sources Using the APA Publication Manual
· مزاياي شهرهاي الكترونيك
· نگاهى به دولت الکترونيکى
· نقش دولت الكترونيك در كاهش صدمات حوادث غير مترقبه
· معرفى دولت الكترونيكى و وضعيت آن در ايران
· مدیریت ارتباط با شهروند
· شهرهاى اينترنتى در قرن ۲۱
· شهر و شهروند الکترونیک
· مبانی اجتماعی برنامه های درسی در عرصه ی جهانی شدن
· شهر الکترونیک
· تأثیر مؤلفه های پدیده جهانی شدن بر برنامه های درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی
· آموزشگاه های مجازی و از راه دور و جایگاه آن در یادگیری الکترونیکی
· جزوه راهنمای پایان نامه ( فصل اول )
· اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
نظرسنجی

بسیار عالی
خوب
متوسط
ضعیفنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 703
نظرات : 3